Select Publications

Conference Papers

Emelianova E; Pisarev M; Zinovieva O; Shakhidjanov V, 2022, 'A review of deformation-induced roughness effects in metals', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0084720

Romanova V; Shakhidzhanov V; Zinovieva O; Nekhorosheva O; Balokhonov R, 2021, 'A Correlation between Deformation-Induced Surface Roughness and In-Plane Plastic Strain in an Aluminum Alloy at the Mesoscale', in Procedia Structural Integrity, pp. 66 - 73, http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2021.12.049

Romanova V; Balokhonov R; Emelianova E; Pisarev M; Zinovieva O; Shakhidjanov V, 2021, 'On the definition of RVE size in simulations of mesoscale deformation-induced surface roughening in polycrystals', in Procedia Structural Integrity, pp. 64 - 69, http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2021.03.010

Emelianova E; Pisarev M; Zinovieva O; Romanova V, 2021, 'The effect of texture sharpness on deformation-induced surface roughening in α-titanium', in Procedia Structural Integrity, pp. 203 - 209, http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2021.12.066

Zinovieva O; Romanova V; Balokhonov R; Emelyanova T, 2020, 'A review of microstructure and mechanical properties of additively manufactured aluminum alloys', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0035085

Zinovieva O; Romanova V; Balokhonov R, 2020, 'Effect of hatch distance on the microstructure of additively manufactured 316 L steel', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0034832

Dymnich E; Zinovieva O; Emelianova E; Pisarev M, 2020, 'Grain-scale modeling of additively manufactured aluminum alloys', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0034261

Zinovieva O; Zinoviev A; Romanova V; Balokhonov R, 2020, 'On the importance of three-dimensional analysis of additively manufactured microstructures', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0035088

Dymnich E; Romanova VA; Balokhonov RR; Zinovieva O, 2020, 'Step-by-step generation of aluminum grain structure produced by selective laser melting', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0034229

Emelianova E; Zinovieva O; Pisarev M; Dymnich E, 2020, 'The effect of a textured surface layer on deformation-induced surface roughening in titanium polycrystals', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/5.0034612

Zinovieva O; Emelianova E; Emelianova T, 2019, 'Effects of grain size on surface roughening in deformed polycrystals', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.5132273

Zinovieva O; Zinoviev A, 2019, 'Numerical analysis of the grain morphology and texture in 316L steel produced by selective laser melting', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.5132274

Balokhonov RR; Romanova VA; Schmauder S; Sergeev MV; Emelianova ES; Zinoviev AV; Zinovieva OS, 2018, 'Microstructure-based numerical analysis of the dynamic deformation of polycrystalline aluminum', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.5083268

Romanova V; Zinovieva O; Balokhonov R; Zinoviev A; Ploshikhin V; Emelianova E; Sergeev M, 2018, 'Modeling of 3D microstructures produced by additive manufacturing', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.5083499

, 2018, 'COMPUTER-AIDED DESIGN OF 3D MICROSTRUCTURES PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING', in Perspektivnye materialy s ierarkhicheskoy strukturoy dlya novykh tekhnologiy i nadezhnykh konstruktsiy» i «Khimiya nefti i gaza» v ramkakh Mezhdunarodnogo simpoziuma «Ierarkhicheskie materialy: razrabotka i prilozheniya dlya novykh tekhnologiy i nadezhnykh konstruktsiy, Tomsk State University, presented at Perspektivnye materialy s ierarkhicheskoy strukturoy dlya novykh tekhnologiy i nadezhnykh konstruktsiy, Khimiya nefti i gaza, http://dx.doi.org/10.17223/9785946217408/134

, 2018, 'Metod poshagovogo zapolneniya dlya generatsii trekhmernykh struktur materialov s metallokeramicheskimi kompozitnymi pokrytiyami', in Perspektivnye materialy s ierarkhicheskoy strukturoy dlya novykh tekhnologiy i nadezhnykh konstruktsiy» i «Khimiya nefti i gaza» v ramkakh Mezhdunarodnogo simpoziuma «Ierarkhicheskie materialy: razrabotka i prilozheniya dlya novykh tekhnologiy i nadezhnykh konstruktsiy, Tomsk State University, presented at Perspektivnye materialy s ierarkhicheskoy strukturoy dlya novykh tekhnologiy i nadezhnykh konstruktsiy, Khimiya nefti i gaza, http://dx.doi.org/10.17223/9785946217408/152

Zinoviev A; Zinovieva O; Ploshikhin V, 2017, 'Computational analysis of grain structure evolution during selective laser melting', in Simulation for Additive Manufacturing 2017, Sinam 2017, pp. 120

Balokhonov RR; Romanova VA; Batukhtina EE; Shakhijanov VS; Martynov SA; Zinoviev AV; Zinovieva OS, 2016, 'Mesomechanical response of microstructure formed on the advancing side of friction stir welded aluminum', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4967058

Balokhonov RR; Martynov SA; Romanova VA; Panin AV; Kazachenok MS; Batukhtina EE; Shakhijanov VS; Zinoviev AV; Zinovieva OS, 2016, 'Mesoscale plastic strain localization in a titanium alloy with a modified surface layer', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4967023

Zinoviev A; Zinovieva O; Ploshikhin V; Romanova V; Balokhonov R, 2016, 'On the numerical simulation of the microstructural evolution induced by laser additive manufacturing of steel products', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4967154

Balokhonov R; Zinoviev A; Romanova V; Martynov S; Zinovieva O, 2016, 'The influence of the mechanical properties of a steel substrate on the macroscopic strength of a coated material', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4967059

Zinovieva O; Zinoviev A; Ploshikhin V; Romanova V; Balokhonov R, 2016, 'Computational study of the mechanical behavior of steel produced by selective laser melting', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4966529

Skripnyak VA; Emelyanova ES; Sergeev MV; Skripnyak NV; Zinovieva OS, 2016, 'Strength and plasticity of Fe-Cr alloys', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4966502

Romanova V; Balokhonov R; Shakhidjanov V; Zinovieva O, 2015, 'A micromechanical model for the deformation behavior of titanium polycrystals', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4932884

Romanova V; Balokhonov R; Batukhtina E; Zinovieva O; Bezmozgiy I, 2015, 'A numerical investigation of the crystallographic texture effect on the surface roughening in aluminum polycrystals', in AIP Conference Proceedings, http://dx.doi.org/10.1063/1.4932883

Zinovieva O; Romanova V; Balokhonov R; Shakhijanov V; Emelyanova T, 2014, 'A numerical analysis of formation of the surface relief: A single inclusion model', in AIP Conference Proceedings, pp. 667 - 670, http://dx.doi.org/10.1063/1.4899033

Romanova V; Balokhonov R; Zinovieva O; Batukhtina E, 2014, 'Numerical analysis of strain-induced surface phenomena in aluminum alloys', in AIP Conference Proceedings, pp. 527 - 530, http://dx.doi.org/10.1063/1.4898998

Romanova V; Balokhonov R; Zinovieva O; Shakhijanov V, 2014, 'Numerical study of the surface-hardening effect on surface phenomena in 3D polycrystalline specimens', in AIP Conference Proceedings, pp. 531 - 534, http://dx.doi.org/10.1063/1.4901497


Back to profile page