Select Publications

Books

Sloan IH, 2018, A fortunate scientific life, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-72456-0

Chen JX; Gao B; Cheng YM; Zhang BJ; Yang AM; Wei KX; Gui MN; Wang L; Qu XL; CZhou G; Qu JG; Zhong SB; Yang AM; Jue JN; Zhang CX; Chen JX; Zhou L; Tang RC; Yoshino HR; Yang AM; Devetsikiotis MN; Wang CJ; Chen M; Duan ZX; Ghani NX; Kabacinski WJ; Subramaniam SR; Gao MY; Yan SH; Guo YJ; Yin HB; Mark BA; Khalil AH; Pickavet MK; Zhu R; Gagnaire MJ; Xu LJ; Khan SM; Shupke DB; Qu JG; Assi CH; Zhang YZ; Gui GF; Bao HY; Hu XW; Zou YW; Li LW; Zheng SZ; Bai XY; Shami AS; Brunner MX; Forte AR; Gong DX; Guardini IR; Hossain ER; Niyato DW; Le LX; Liao MZ; Feng LC; Lin Y; Li YJ; He JW; Hui PB; Chen LJ; Jin YL; Choi B; Shi MY; Melia TR; Eddy WM; Haddadi HR; Ott JH; Hua SY; Li KJ; Gao GH; Stiemerling MJ; Kuo F; Shi LX; Zhu R; Danilewicz GX; Xu YZ; Xu KW; Wang HJ; Wu CX; Zhang WM; Liu DL; Tang YX; Zhou L; Wei WX; Zhao YL; Baiocchi AD; Feng LC; Liao MZ, 2012, Preface


Back to profile page