Select Publications

Conference Abstracts

Solovev DB; Petukhov V; Bekker A; Belyh S; Gotnoga A; Goryunov A; Krivoshapkin K; Kudryavcev S; Andrey L; Pugachev I; Shubin I; Agoshkov A; Amosov O; Zhirabok A; Zemlyanaya N; Zinkov A; Zmeu K; Levenets A; Leonov S; Likhanskiy Y; Makasheva S; Makishin V; Mansurov Y; Minaev A; Mitnik L; Moor V; Naiden S; Pinchukov P; Rimshin V; Radev K; Savaley V; Silin N; Statsenko L; Tereshchenko N; Ugay S; Fedorov V; Filaretov V; Khristoforov I; Tsimbelman N; Chernenkov V; Shestakov N; Shtym K; Shtym A; Konar A; Srinivas C; Bashkansky E; Lahderanta E; Pavese F; Rigatos G; Velasquez J; Patra K; Santamouris M; Resta M; Assadi M; Carvalho M; Nikolov N; Hongwu Q; Dimitrov L; Niewa R; Liu R; Ziatdinov R; Strzelecki R; Ahmed S; Mezher T; Quang VN; Sheng W; Babkina S; Mutin V; Yaremchuk S; Ward MO; Hamitov R, 2022, 'Preface', in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 988, http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/988/1/011001


Back to profile page