Select Publications

Books

Thomson ; Shimasaki ; Fukui ; iida ; Okamoto ; hashimoto ; chan S; okawa ; okumura ; hiratsuka ; ogino , 2017, Foreign Language Learning Communities of Practice: Mechanisms for participatory learning [Gaikokugo Gakushuu no Jissen Komyuniti: Sanka suru manabi o tsukuru shikake], Thomson CK, (ed.), Coco Publishing, Tokyo, http://www.cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2017/9/11_978-4-904595-93-0.html


Back to profile page