Select Publications

Book Chapters

von Kowallis J, 2023, 'Sai Jinhua (1864-1936): Cross-cultural Courtesan', in Harrison-Hall J; Lovell J (ed.), Creators of Modern China: 100 Lives from Empire to Republic 1796–1912, Thames and Hudson, London

von Kowallis J, 2020, 'Shi shounuekuang,yunyu ganchang, fuhua Hu shang fan ci zhongzhong, yu ai heguan? Yige ‘wenzi xuejia’ yan Zhong de ‘Se/Jie’ ji qi yuanzhu wenben (On sado-masochism, steamy sex and Shanghai splendor: what’s love got to do with it? A ‘philologist’ looks at Lust/Caution and several editions of the text in the original languages)', in Peng H-Y (ed.), Se,Jie cong Zhang Ailing dao Li An (Lust/Caution: from Eileen Chang to Ang Lee), Lianjing, Xin Beishi (Taipei), pp. 95 - 116

von Kowallis J, 2018, 'Guanyu Lu Xun Zaoqi Wenyan Lunwen de Haiwai Xueshu Fanying', in Lu Xun Wenhua Yichan yu Dangdai Zhongguo, Beijing Lu Xun Bowuguan, Beijing, pp. 365 - 405

von Kowallis JE, 2016, 'From America to Australia with Lu Xun', in Lee M; Cheung CY; Wiles S (ed.), Lu Xun and Australia, Australian Scholarly Publishing, North Melbourne, pp. 103 - 117

Von Kowallis JE, 2014, 'Fanyi yu duchuangxing: chonggu zuowei fanyijia de Lu Xun [Translation and Creativity: Reappraising Lu Xun as a Translator]', in 温儒敏 ; 陈平原 (ed.), 王瑤先生百年诞辰纪念论文集 [Wang Yao Xiansheng Bainian Danchen Jinian Lunwenji / Festscrift for the 100th Anniversary of Professor Wang Yao's Birth], Sanlian Shudian, Beijing, pp. 341 - 353, http://site.douban.com/107607/widget/notes/130966/note/350749413/

Von Kowallis JE, 2014, 'Lun Lu Xun 'Moluo Shi Li Shuo ' de Yingwen Fanyi: 'Yuan' wenben jiqui 'Jingyi' yu 'ziju' de liangnan [On the English translation of Lu Xun's 'On the Power of Mara Poetry': the source text and the 'figurative' vs 'literal dilejmma'', in 张鸿声 ; 朴宰雨 (ed.), 世界鲁迅与鲁迅世界 [Shijie Lu Xun yu Lu Xun Shijie: Meijie, Fanyi yu Xiandaixing Shuxie / Lu Xun in the World and Lu Xun's World: Media, Translation and the Writing of Modernity], Zhongguo Chuanmei Daxue Chubanshe, Beijing, pp. 282 - 289

Von Kowallis JE, 2014, '"Wo Zenme yu Wang Yao Xiansheng Jieshi" (How I Came to Know Professor Wang Yao)', in 温儒敏 ; 陈平原 (ed.), 王瑤先生百年诞辰纪念论文集, pp. 350 - 351

Von Kowallis JE, 2014, 'Sado-masochism, steamy sex, and Shanghai glitter: what’s love got to do with it? A philologist looks at Lust/Caution and the literary texts that inspired it', in Hsiao-yen P; Crothers Dilley W (ed.), From Eileen Chang to Ang Lee : Lust/Caution, edn. Academia Sinica on East Asia, Routledge, New York and London, pp. 51 - 63, http://www.routledge.com/books/details/9780415731201/

Von Kowallis JE, 2013, 'Haixia Liang'an de Rentong Wenti -- Zhonghua Minguo Yibai Zhounian Jinian yu Lai Shengchuan de Zuopin (The Identity Question on Both Sides of the Taiwan Straits -- the 100th Anniversary of the Republic of China and the Works of Lai Shengchuan)', in Kua Wenhua Qingjing: Chayu yu Dongtai Ronghe -- Taiwan Xian/Dangdai Wenxue Wenhua Yanjiu (The Transcultural Condition: Differences or Dynamic Fusion -- Studies of Modern and Contemporary Taiwan Literature and Culture), edn. Zhongguo Wenzhe Zhuankan, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, pp. 121 - 137, http://www.litphil.sinica.edu.tw/home/6-1.htm

Von Kowallis JE, 2012, 'Lun Chen Yan, Chen Sanli, Zheng Xiaoxu he Tong-Guang Ti (On Chen Yan, Chen Sanli, Zheng Xiaoxu and the Tong-Guang Stylists)', in Shengqing W; Jiaqian G (ed.), Shuqing chuantong yu weixin shidai: Xinhai qianhou de wenren, wenxue [The Lyrical tradition and the reform era: literature and literati prior to and after 1911], edn. Original, Shanghai Wenyi Chubanshe, Shanghai, pp. 520 - 566

Von Kowallis JE, 2011, 'Lu Xun Yanjiu zai Yingyu Shijie: Guoqu, Dangqian, Weilai', in Zhou Lingfei (ed.), Lu Xun Shehui Yingxiang Diaocha Baogao, Renmin Ribao Chubanshe, Beijing, pp. 257 - 276, http://www.peopledailypress.com/

Von Kowallis JE, 2009, 'Re-reading Lu Xun`s Early Wenyan Essays in the Shadow of the Beijing Olympics', in Ling B (ed.), Literature as Witness, edn. Original, Free Culture Press, Taipei, Taiwan, pp. 42 - 49

Von Kowallis JE, 2007, 'Chen Sanli and modernity in classical style poetry during the late Qing and early Republican eras', in Gaoping Z (ed.), Qing dai wenxue yu xueshu (Literature and scholarship of the Qing era), edn. First, Xin wen feng, Taipei, pp. 117 - 156

Von Kowallis JE, 2006, 'Lu Xun (1881-1936)', in Dictionary of Literary Biography Chinese Fiction Writers 1900-1949, edn. Volume 328, Thomson Gale, United States of America, pp. 129 - 150

Von Kowallis JE, 2006, 'Lu Xun and Terrorism: A Reading of Revenge and Violence in Mara and Beyond', in Zarrow P (ed.), Creating Chinese Modernity, edn. First, Peter Lang, New York, pp. 83 - 98

Von Kowallis JE, 2006, 'Lu Xun on Film', in Lu Xun: Kua wenhua duihus (Lu Xun a transitional dialogue), edn. First, Zhengzhou: Da Xiang Chubanishe, P R China, pp. 327 - 336

Von Kowallis JE, 2005, 'Chinese Literature', in Booker MK (ed.), Encyclopedia of Literature and Politics, edn. First, Greenwood Press, London, pp. 152 - 157

Von Kowallis JE, 2005, 'Lu Xun', in Encyclopaedia of Literature and Politics, edn. First, Greenwood Press, London, pp. 437 - 438

Von Kowallis JE, 2005, 'Lu Xun: the Sexier Story - a Review Article', in Chinese literature, essays, articles, reviews, edn. Original, pp. 151 - 166

Von Kowallis JE, 2005, 'The `true` story of Lu Xun', in Xinmiao Z; Yu S; Zengren L (ed.), Annual Collection of Lu Xun Research, edn. IV.K825.6-54, Henan Wenyi Chubanshe, Henan, PRC, pp. 45 - 71

Von Kowallis JE, 2005, 'The True Story of Lu Xun', in Lu Xun Yanjiu Yuekan [Lu Xun Research Monthly], edn. Original, Lu Xun Museum, Beijing, pp. 48 - 53

Von Kowallis JE, 2004, '1) Love Letters and Privacy in Modern China: The Intimate Lives of Lu Xun and Xu Guangping 2) Letters Between Two: Correspondence between Lu Xun and Xu Guangping', in Journal of Asian Studies, edn. Original, Association of Asian Studies Inc, Ann Arbor, MI, USA, pp. 158 - 160

Von Kowallis JE, 2004, 'Love-Letters and Privacy in Modern China: The Intimate Lives of Lu Xun and Xu Guangping (Bonnie S McDougal) and Letters between Two: Correspondence between Lu Xun and Xu Guangping (Bonnie S McDougal) (book review)', in Journal of Asian Studies, edn. Original, Association of Asian Studies Inc, Ann Arbor, MI, USA, pp. 158 - 159

Von Kowallis JE, 2002, 'Classical Chinese: Thriving at the Turn of the Millennium', in Journal of the Oriental Society of Australia, edn. Original, pp. 133 - 142

Von Kowallis JE, 2002, 'Lu Xun`s Han Linguistic Project: the use of wenyan to create an `authentic` Han vocabulary for literary terminology in his early years', in Lu G (ed.), Globalization and Chinese Cultural Studies, edn. 2002, Xuesheng Shuju, Taipei, pp. 289 - 312

Von Kowallis JE, 2001, 'Melancholy in Late Qing and Early Republican Era Verse', in Kubin W (ed.), Symbols of Anguish: In Search of Melancholy in China, edn. Original, Peter Lang, Bern, Switzerland, pp. 289 - 314

Von Kowallis JE, 1997, 'The Diaspora and Postmodern Chinese Film in Taiwan and Hong Kong: Framing Stan Lai's 'The Peach Blossom Land'', in Lu S (ed.), Transnational Chinese Cinemas: Identity, Nationhood, Gender, edn. Original, University of Hawai'i Press, Honolulu, pp. 169 - 186


Back to profile page