Select Publications

Books

寇志明 ; von Kowallis J, 2020, 微妙的革命 清末民初的"旧派"诗人 Weimiao de geming: Qingmo minchu de "jiupai"shiren, Sanlian Shudian, Beijing

von Kowallis JE, 2016, Zhong Ying Duizhao Lu Xun Jiuti Shi (Lu Xun's Classical-style Poetry: a bilingual version), Huang QS, (ed.), Chunfeng Wenyi Chubanshe, Shenyang

Von Kowallis JE, 2006, The Subtle Revolution, First, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, United States of America

Von Kowallis JE, 1996, The Lyrical Lu Xun: a Study of His Classical-Style Verse, Original, University of Hawai'i Press, Honolulu


Back to profile page