Select Publications

Journal articles

von Kowallis J, 2023, 'Meiguo de “Lu Xun re” – Yingyu shijie xueshujie dui Lu Xun de zaipingjia [Lu Xun “in vogue” in America – the reassessment of Lu Xun by scholarly circles in the English-speaking world]', Dong Yue Luncong 东岳论丛 [Dongyue Tribune], 344, pp. 28 - 36, http://dx.doi.org/10.15981/j.cnki.dongyueluncong.2023.03.004

von Kowallis JE, 2023, 'Thoughts after translating Takeuchi Yoshimi’s Ro Jin 鲁迅 (Lu Xun)', Asia Pacific Translation and Intercultural Studies, 10, pp. 195 - 205, http://dx.doi.org/10.1080/23306343.2023.2243432

von Kowallis J, 2022, 'Guanyu “Moluo shi li shuo” de caiyuan kaozheng ji qita [Textual research into the sources of ‘On the Power of Mara Poetry’ and other issues]', Lu Xun Yanjiu Yuekan [Lu Xun Research Monthly], 483, pp. 22 - 25, http://dx.doi.org/10.15945/j.cnki.cn11-2722/i.2022.07.002

von Kowallis J, 2022, 'Si yu ban zhimindi Shanghai: yan gui zhengzhuan [Death in semi-colonial Shanghai: returning to the crux of the matter]', Lu Xun Yanjiu Yuekan [Lu Xun Research Monthly], 479, pp. 5 - 20, http://dx.doi.org/10.15945/j.cnki.cn11-2722/i.2022.03.001

von Kowallis JE, 2021, 'Lu Xun’s Death: A Postmortem', Frontiers of Literary Studies in China, 15, pp. 75 - 108, http://dx.doi.org/10.3868/s010-010-021-0005-2

von Kowallis J, 2021, 'On the sources of Lu Xun's Treatise on Mara Poetry: Some issues and a few answers', Journal of the Society for Asian Humanities, 52, pp. 172 - 179, http://dx.doi.org/10.3316/INFORMIT.035900068050869

von Kowallis J, 2019, 'Zhunei Hao de Lu Xun: Zhongguo de Zhunei Hao 竹内好的鲁迅中国的竹内好 (Takeuchi Yoshimi’s Lu Xun: China’s Takeuchi Yoshimi)', Lu Xun Yanjiu Yuekan (Lu Xun Research Monthly), 451, pp. 25 - 38

von Kowallis J, 2019, '“Xiandai ‘Niguzhuyizhe’: zai lun ‘jiupai shiren’ yu qi jichengzhe 1900-1937 Zhongguo shici chuantong de yanxu he chuangxin” 现代“拟古主义者“:再论“旧派诗人”与其继承者1900-1937-中国诗词传统的延续和创新 (Modern Archaics”: On the Poets of the ‘Old Schools’ and their Successors: 1900-1937 - continuation and creativity within the Chinese poetic tradition)', Changjiang Xueshu (Yangtze River Academic), 62, pp. 11 - 21

von Kowallis J, 2019, 'Liaojie Fengfu Duoyuan Zhongguo bu neng zou “Jiejing” 了解丰富多元中国不能走"捷径" (There are No “Shortcuts” to an Understanding of the Multicultural Tapestry that is China)', Cankao Xiaoxi (Reference News), pp. 11 - 12

Von Kowallis JE, 2019, 'Understanding wild grass by talking to oneself: Lu Xun's Yecao through the lens of Ziyan Ziyu and the Prism of the past', Frontiers of Literary Studies in China, 13, pp. 171 - 199, http://dx.doi.org/10.3868/s010-008-019-0012-6

von Kowallis J, 2018, 'Re-contextualizing Lu Xun's early thought and poetics in the Journal Henan', Frontiers of Literary Studies in China, 12, pp. 388 - 423, http://dx.doi.org/10.3868/s010-007-018-0021-2

von Kowallis J, 2018, '"Wengu zhixin": Touguo "Ziyan Ziyu" ji "Guoqu" de shijiao chongdu Lu Xun de "Yecao" ”温故知新“:透过”自言自语“及”过去“的视角重读鲁迅的”野草“ ("Discovering the New by Reviewing the Old": Rereading Lu Xun's *Wild Grass* through "Talking to Oneself" and the Perspective of the Past)', Lu Xun Yanjiu Yuekan 鲁迅研究月刊 (Lu Xun Research Monthly), 436, pp. 4 - 14

von Kowallis JE, 2018, 'Fresh Ghosts-Walkabout in Australia with Lu Xun', Studia Orientalia Slovaca, 17, pp. 73 - 92

von Kowallis J, 2018, 'Takeuchi's Lu Xun - China's Takeuchi', Journal of the Oriental Society of Australia, 49, pp. 1 - 25, https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=756975847905434;res=IELHSS

von Kowallis J, 2018, 'The Diaspora and the Nation: a Cultural Poetics of Re-membering in Lai Shengchuan's Taiwan Trilogy', Journal of Modern Literature in Chinese, 15, pp. 157 - 180

von Kowallis JE, 2017, '“Guanyu Lu Xun Zaoqi Wenyan lunwen de Haiwai Xueshu Fanying” (“Concerning Scholarly Evaluations in the West and Japan of Lu Xun’s Early Classical-style Essays”)', Lu Xun Yanjiu Yuekan, 421, pp. 4 - 26

von Kowallis JE, 2016, 'Lu Xun bu Yuanhua, Ta dui Women Jiang Zhenxin Hua (On Lu Xun's Lack of Rhetorical Guile and Frankness of Exposition in Style)', Lu Xun Yanjiu Yuekan, 2017, pp. 81 - 85

von Kowallis JE, 2016, 'On the Critical Reception of Lu Xun’s Early Classical-style Essays of the Japan Period', Journal of Chinese Literature and Culture, 3, pp. 357 - 399, http://dx.doi.org/10.1215/23290048-3713851

von Kowallis JE, 2016, 'On China’s Cultural Transformation: a Response to Professor Yu Keping', Sydney Democracy Network, http://sydneydemocracynetwork.org/article-chinas-cultural-transformation/

von Kowallis JE, 2016, 'Xin Shiji yilai Lu Xun zai Yingyu Shijie de Yingxiang yu Chuanbo (Lu Xun’s influence and dissemination in the English-speaking world in the present century)', Guxiang 故乡, pp. 31 - 33

Von Kowallis JE, 2015, 'Collisions of the Past with the Present: Translation, Texts and History', Frontiers of Literary Studies in China, 9, pp. 582 - 616, http://dx.doi.org/10.3868/s010-004-015-0033-1

Von Kowallis JE, 2015, 'Guowai Hanxue de Weiji: yu Aodaliya Hanxuejia Kou Zhiming de duihua (Challenges Facing the Advancement of Chinese Studies Overseas: an interview with Australian Sinologist Jon Eugene von Kowallis)', Guoji Hanxue / International Sinology, 5, pp. 11 - 16

Von Kowallis JE, 2015, 'Henan zazhi: Lu Xun zaoqi wenyan lunwen de lishi, sixiang beijing, yiji Zhou shi xiongdi xinmu zhong wenxue de shiming (The journal Henan: its history, intellectual background, and the Zhou brothers' idea of the 'mission' of literature)', Xiandai Zhongwen Xuekan (Journal of Modern Chinese Literature), 38, pp. 56 - 65

Von Kowallis JE, 2015, ''Modern Archaics': A New Look at the Poets of the 'Old Schools' and their Successors', Modern Chinese Literature and Culture, pp. 1 - 20, http://u.osu.edu/mclc/book-reviews/kowallis2

Von Kowallis JE, 2015, 'Lu Xun zaoqi wenyan lunwen li suo tansuo de xin wenhua (The 'New Culture' formulated in Lu Xun's early classical-style essays)', Lu Xun Yanjiu Yuekan (Lu Xun Research Monthly), 400, pp. 4 - 10

Von Kowallis JE, 2015, 'C.T. Hsia in the Memory of a Columbia College Undergraduate Student', Chinese Literature Today, 4

Von Kowallis JE, 2015, 'The Chinese Prose Poem: a Study of Lu Xun's Wild Grass (Yecao)', Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, 36, pp. 219 - 224

von Kowallis JE, 2014, 'Literary Remains: Death, Trauma, and Lu Xun's Refusal to Mourn', JOURNAL OF ASIAN STUDIES, 73, pp. 581 - 587, https://www.webofscience.com/api/gateway?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000342234800004&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=891bb5ab6ba270e68a29b250adbe88d1

von Kowallis JE, 2014, 'Lu Xun's Revolution: Writing in a Time of Violence', JOURNAL OF ASIAN STUDIES, 73, pp. 581 - 587, https://www.webofscience.com/api/gateway?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000342234800003&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=891bb5ab6ba270e68a29b250adbe88d1

von Kowallis JE, 2014, 'Memory, Violence, Queues: Lu Xun Interprets China', JOURNAL OF ASIAN STUDIES, 73, pp. 581 - 587, https://www.webofscience.com/api/gateway?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000342234800002&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=891bb5ab6ba270e68a29b250adbe88d1

Von Kowallis JE, 2014, 'C. T. Hsia in the Memory of a Columbia College Undergraduate Student', Chinese Literature Today, 4, http://www.ou.edu/clt/04-01/jon-eugene-von-kowallis.html

von Kowallis JE, 2014, 'Lu Xun on Our Minds: The Post-Socialist Reappraisal; Chou, Memory, Violence, Queues: Lu Xun Interprets China; Davies, Lu Xun's Revolution: Writing in a Time of Violence; Cheng, Literary Remains: Death, Trauma, and Lu Xun's Refusal to Mourn', The Journal of Asian Studies, 73, pp. 581 - 587, http://dx.doi.org/10.1017/s0021911814000515

Von Kowallis JE, 2014, 'The Lu Xun of Western Sinologists? Pierre Ryckmans, Simon Leys, Rene Leys, and the 'Aestheticization' of Lu Xun', Studia Orientalia Slovaca, 13, pp. 279 - 297

Von Kowallis JE, 2013, 'Late-Qing Living Texts: Zhang Taiyan and Lu Xun', Frontiers of Literary Studies in China, 7

Von Kowallis JE, 2013, '“Yinwei Lu Xun de shu hai shi hao mai”: Guanyu Lu Xun xiaoshuo de Yingwen fanyi (“Because Lu Xun’s Works Still Sell Well”)', Lu Xun yanjiu Yuekan, 370, pp. 38 - 50, http://www.airitilibrary.com/

Von Kowallis JE, 2013, 'Lu Xun’s Early Essays and Present-Day China', Studia Orientalia Slovaca II, 12, pp. 1301 - 1313, https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kvas/SOS_12_1/Kowallis.pdf

Von Kowallis JE, 2013, 'Translating Lu Xun’s Mara: determining the ‘source’ text, the ‘spirit’ versus ‘letter’ dilemma and other philosophical conundrums', Frontiers of Literary Studies in China, 7, pp. 422 - 440, http://dx.doi.org/10.3868/s010-002-013-0024-3

Von Kowallis JE, 2012, 'Gen Lu Xun Paihuai zai Aozhou: Dangdai Aozhou Geju ‘Xin Gui’ ji Aozhou meiti de fanying (A Walkabout with Lu Xun in Australia: the Modern Australian Opera ‘Fresh Ghosts’ and the Australian Media’s Reaction)', Lu Xun yanjiu Yuekan, 364, pp. 28 - 36

Von Kowallis JE, 2012, 'Lu Xun's classical-style poetry and the 1911 revolution', Frontiers of Literary Studies in China, 6, pp. 317 - 336, http://dx.doi.org/10.3868/s010-001-012-0019-7

Von Kowallis JE, 2012, 'Lu Xun’s Classical-style Poetry and the 1911 Revolution', Frontiers of Literary Studies in China, 6, pp. 112 - 130

Von Kowallis JE, 2012, 'On Translating Lu Xun’s Fiction', Studia Orientalia Slovaca II, 2, pp. 193 - 213

von Kowallis JE, 2010, 'Chinese Shakespeares: Two Centuries of Cultural Exchange Alexander C. Y. Huang New York: Columbia University Press, 2009xi + 350 pp. $26.50; £18.50 ISBN 978-0-231-14849-8', The China Quarterly, 201, pp. 225 - 227, http://dx.doi.org/10.1017/s0305741010000196

Von Kowallis JE, 2010, 'The Enigma of Su Xuelin and Lu Xun', Literature & Philosophy, 16, pp. 493 - 527

Von Kowallis JE, 2008, 'Translation and Originality: Reexamining Lu Xun as a Translator', Journal of the Oriental Society of Australia, 40, pp. 320 - 333

Von Kowallis JE, 2007, 'National Allegory for the 21st Century: The Jameson - Ahmad Debate from the Perspective of Taiwan Literature', Journal of Southwest University for Nationalities, 28, pp. 112 - 119

Von Kowallis JE, 2007, 'National Allegory for the Twenty-first Century: revisiting the Jameson/Ahmad debate from the perspective of Taiwanese literature', Xinan Minzu Daxue Xuebao (Zhexue Shehui Kexue Ban)(The Journal of Southwest Nationalities University), 28, pp. 112 - 119

Von Kowallis JE, 2006, 'In Commemoration of American Lu Xun Specialist, William Lyell', Lu Xun Yanjiu Yuekan [Lu Xun Research Monthly], 7, pp. 88 - 90

Von Kowallis JE, 2006, 'Pavillion in the Diaspora: Framing Diaspora Productions of the Kun Opera Mudanting', Journal of School of Chinese Language and Culture, 4, pp. 52 - 58

Von Kowallis JE, 2006, 'Pure words for literature by using classical Chinese in early essay of Lu Xun', Lu Xun Yanjiu Yuekan [Lu Xun Research Monthly], Summer, pp. 215 - 226

Von Kowallis JE, 2005, 'Lu Xun: The chinese `Gentle` Nietzsche', China Quarterly, pp. 197 - 199


Back to profile page